Hardwood, Deciduous Sert odun, kısa elyaflı odun, geniş yapraklı ağaç
Head box Hamur kasası
Head box slice lip Hamur kasası cetvel dudağı
Heated press rolls Isıtmalı pres valsleri
Heated top chill cast roller Isıtmalı üst çelik döküm valsi
Heavy liquor Kalın likör (mahlül)
Hemicellulose Hemiselüloz; glukoz, galaktoz gibi 5 farklı şekerin polimeri
Hemp Kendir; odun-harici uzun elyaf kaynağı bir bitki
Hemp bast fiber pulp Elyaf kendir selülozu
Hemp whole stalk pulp Sap kendir selülozu
High angle conical refiner (Claflin) Yüksek açılı Klaflin konik rifayner
High loaded roll presses Yüksek yüklü vals presleri
Hood Havbe; kağıdın kurutulmasını sağlayan ve kurutulurken kağıttan çıkan sıcak buharın uzaklaştırıldığı / geri kazanıldığı kapalı bölüm
Hydrocyclone Hidrosiklon / Sentrikliner
Hydrofoil Hidrofolyo; yaş kısımda uzun elek altına yerleştirilen ve elekten süzülen suyu uzaklaştırmada / sıyırmada kullanılan bir malzeme
Hydrofoil assemblies Hidrofolyo elemanları
Hydraulic headbox Hidrolik dizayna sahip basınçlı hamur kasası
Hydrophilic Hidrofilik; suyu seven, yapısına su alan
Hydrophobic Hidrofobik; hidrofilik tersi, su iten
Hydropulper Hidropulper (Bkz. Pulper)